Vítejte Návštěvníku.

V nákupním košíku je:


Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou TK-AGRO s.r.o., IČ:26028379, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Způsob placení

 • Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
 • V hotovosti - platí pouze při osobním vyzvednutí v Českém Krumlově.

Cena v eurech je pouze orientační(záleží na kurzu vůči Kč), možno platit i eury.

Lhůta dodání zboží

U výrobků vedených skladem je do 5 dnů po ČR a do 10 dnů na Slovensko. Může se stát, že zboží je vyprodáno. Máte-li i přesto zájem kontaktujte nás e-mailem pro bližší informace.

Při zasílání zásilek přes Českou poštu se vám pošta pokusí zásilku nejprve doručit do vlastních rukou a v případě neúspěchu nechá balík uložený na podací poště uvedené adresy po dobu 7 dní.

Balné a poštovné

Poštovné je u zásilek určeno dle platných tarifů České pošty s.p.

Tel: +420 602 432 746
email: info@monstastyle.cz
IČO: 26028379
DIČ: CZ 26028379

Ochrana osobních dat

Chráníme Vaše osobní data: zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím. Registrace: . jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je pro vyřízení Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. Údaje o Vašich objednávkách: během doby Vašeho využívání našich služeb shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám. Čestné prohlášení: firma TK-AGRO s.r.o. si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby pro Vás. Všechna Vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma se zavazuje že neposkytne Vaše data žádné třetí straně.

Váš souhlas:

užíváním služeb firmy TK-AGRO s.r.o. souhlasíte se zpracováním osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v tomto dokumentu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění jména, úplné adresy dodání a kontaktu na kupujícího
 4. Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho následným převzetím.
 5. Zasláním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů.
 6. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.  

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné dopravy. Cenou dopravy je kupujícímu sdělena obratem po obdržení objednávky.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vymazat zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vrácení zboží

Naše firma TK-AGRO s.r.o. stojí za dovozem oblečení Monsta Clothing co.

Pokud nejste spokojeni se svým nákupem od nás, vrátíme vám peníze nebo vyměníme zboží. Pošlete nám vaše zakoupené zboží zpět na TK-AGRO s.r.o., Za Nádražím 226, 38101 Český Krumlov do 14 dnů a my vám vrátíme peníze nebo vyměníme zboží. Vaše zakoupené zboží nesmí být nošeno, mořeno, znečištěno nebo poškozen, aby vám bylo možné vrátit peníze či vyměnit zboží.

Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, nemusí být v původním obalu, musí mít všechny štítky, tovární značky, nesmí být použité a vyprané, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Zboží, které nebude ve stavu v jakém bylo dodáno, nemůžeme převzít zpět. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Zboží, které obdržíme na dobírku, nepřebíráme.

Přepravní a manipulační poplatky z původní objednávky nejsou vratné. V případě reklamace či výměny hradí zákazník obě dopravy, tzn. od zákazníka k nám a naopak. Pro další informace o specifikaci návratu a výměny zboží, nás prosím kontaktujte přímo.

Záruční podmínky

Reklamační řád. Všeobecné záruční podmínky - úvodní ustanovení Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou a z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamační řádem v platném znění, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádu vhodným způsobem (např. vyvěšením v prodejně, zveřejněním na www stránkách). V případě, že kupující zjistí, že zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nabo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě, že: - změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození, - změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení, - reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.

Záruční doba

Lhůta pro uplatnění reklamce (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší. Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí zboží. Prodávající je povinen tuto skutečnost uvést na dokladu o prodeji zboží a kupující na to musí být upozorněn. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, dnému účelu a itenzitě užívání, vydržet.

Na zboží bez platné faktury nebude brán zřetel, tzn. Při reklamaci musí být předložen doklad o koupi!

Uplatnění reklamace

Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. V případě, že kupující bude zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned po přijetí zboží, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede, čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je oprávněn rozhodnout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení záruční opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Při odesílání reklamovaného zboží vyplňte reklamační protokol, jinak zboží nebude přijato.

Reklamační protokol zde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou zboží.Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstaněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě, jsou vady odstanitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen v takovém případě vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží pouze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li výše uvedený postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě, že se u zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři odstanitelné vady, má kupující stejná práva, jabo by se jednala o vadu neodstranitelnou.

Neodstranitelé vady

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněně požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstanitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. .

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 14.10. 2010
 2. Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

MONSTA Naughty GymGirl tílko černé
MONSTA USA Flag tričko černé
MONSTA Tap or Bleed Fightwear tribal tričko
 

© monstastyle.cz